จดหมายข่าวฉบับที่ 4 เดือนธันวาคม 57 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 58