ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

 • เข้าร่วมงาน Thailand Green Building Conference 2013 and Facilities Management Conference 2013
  เข้าร่วมงาน Thailand Green Building Conference 2013 and Facilities Management Conference 2013 วันที่ 19-21 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 8.00 น. – 20.00 น. Hall 5-6 IMPACK Exhibition Center
 • เข้าร่วมงาน Main Road to Low Carbon Society
  เข้าร่วมงาน Main Road to Low Carbon Society วันอังคารที่ 17 กันยากน พ.ศ. 2556 เวลา 9.00 น. – 16.30 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ
 • เข้าร่วมงานอบรมเรื่องการประหยัดพลังงานในอาคาร
  เข้าร่วมงานอบรมเรื่องการประหยัดพลังงานในอาคาร วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ อาคารสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • เข้าร่วมงาน HOME BUILDER EXPO 2013
  เข้าร่วมงาน HOME BUILDER EXPO 2013 วันที่ 22-25 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 น. - 20.00 น. QUEEN SIRIKIT NATIONAL CONVENTION CENTER PLENARY HALL 1-3
 • การจัดงานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ Semina and Workshop AEI 2013 Conference (Architecture and Environment International Conference 2013)
  การจัดงานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ Semina and Workshop AEI 2013 Conference (Architecture and Environment International Conference 2013) วันที่ 2-4 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
 • การจัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการ
  การจัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอำนวย ทองสถิตย์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เป็นประธานในพิธี วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตย..