ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

 • การจัดประชุมชี้แจงวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “รุ่นที่ 4”
  การจัดประชุมชี้แจงวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “รุ่นที่ 4” วันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเวียงคำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • การจัดประชุมชี้แจงวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “รุ่นที่ 3”
  การจัดประชุมชี้แจงวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “รุ่นที่ 3” วันที่ 24-26 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ตึก 12 ชั้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • การจัดประชุมชี้แจงวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “รุ่นที่ 2”
  การจัดประชุมชี้แจงวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “รุ่นที่ 2” วันที่ 21-23 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ตึก 12 ชั้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • การจัดประชุมชี้แจงวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “รุ่นที่ 1”
  การจัดประชุมชี้แจงวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “รุ่นที่ 1” วันที่ 2-4 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเวียงคำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานขององค์กรการปกครองท้องถิ่น “เทศบาลเมืองพัทยา”
  จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานขององค์กรการปกครองท้องถิ่น “เทศบาลเมืองพัทยา” วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมอวาตารนคารา โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น พัทยา พร้อมทั้งมอบสื่อประชาสัมพันธ์แบบขาตั้งจำนวน 4 บอร์ด
 • คณะบุคคลจากประเทศภูฏาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  คณะบุคคลจากประเทศภูฏาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตึก 8 ชั้น 1
 • การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานขององค์กรการปกครองท้องถิ่น “เทศบาลนครราชสีมา”
  จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานขององค์กรการปกครองท้องถิ่น “เทศบาลนครราชสีมา” วันพุธที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก เทศบาลนครราชสีมา พร้อมทั้งมอบสื่อประชาสัมพันธ์แบบขาตั้งจำนวน 4 บอร์ด
 • การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานขององค์กรการปกครองท้องถิ่น “เทศบาลนครเชียงใหม่”
  จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานขององค์กรการปกครองท้องถิ่น “เทศบาลนครเชียงใหม่” วันพุธที่ 3-4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมเชียงใหม่ เทศบาลเชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบสื่อประชาสัมพันธ์แบบขาตั้งจำนวน 4 บอร์ด
 • การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานขององค์กรการปกครองท้องถิ่น "เทศบาลนครรังสิต"
  จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานขององค์กรการปกครองท้องถิ่น "เทศบาลนครรังสิต" วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมหงส์มังกร เทศบาลนครรังสิต พร้อมทั้งมอบสื่อประชาสัมพันธ์แบบขาตั้งจำนวน 4 บอร์ด
 • การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการด้านการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการด้านการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบุญรอด – นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • เข้าร่วมงาน Thailand Green Building Conference 2013 and Facilities Management Conference 2013
  เข้าร่วมงาน Thailand Green Building Conference 2013 and Facilities Management Conference 2013 วันที่ 19-21 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 8.00 น. – 20.00 น. Hall 5-6 IMPACK Exhibition Center
 • เข้าร่วมงาน Main Road to Low Carbon Society
  เข้าร่วมงาน Main Road to Low Carbon Society วันอังคารที่ 17 กันยากน พ.ศ. 2556 เวลา 9.00 น. – 16.30 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ
 • เข้าร่วมงานอบรมเรื่องการประหยัดพลังงานในอาคาร
  เข้าร่วมงานอบรมเรื่องการประหยัดพลังงานในอาคาร วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ อาคารสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • เข้าร่วมงาน HOME BUILDER EXPO 2013
  เข้าร่วมงาน HOME BUILDER EXPO 2013 วันที่ 22-25 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 น. - 20.00 น. QUEEN SIRIKIT NATIONAL CONVENTION CENTER PLENARY HALL 1-3
 • การจัดงานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ Semina and Workshop AEI 2013 Conference (Architecture and Environment International Conference 2013)
  การจัดงานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ Semina and Workshop AEI 2013 Conference (Architecture and Environment International Conference 2013) วันที่ 2-4 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ