ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

 • การสัมมนาเปิดตัว โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาครัฐ และชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด แนวคิดการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานภาครัฐ
  การสัมมนาเปิดตัว โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาครัฐ
 • การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง พพ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง พพ. กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย" เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ วันอังคารที่ 1..
 • การประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน "โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"
  การประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน "โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"
 • การสัมมนาเปิดตัวโครงการศึกษาฟิล์มกรองแสงเพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550
  การสัมมนาเปิดตัวโครงการศึกษาฟิล์มกรองแสงเพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 ...
 • งานสัมมนาโครงการการสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2557 “2014 Thai Green Building Expo and Conference”
  งานสัมมนาโครงการการสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2557 “2014 Thai Green Building Expo and Conference”...
 • การประชุม "โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (TGP-EEDP) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารขนาดใหญ่" ครั้งที่ 3
  การประชุมโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (TGP-EEDP) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารขนาดใหญ่ ครั้งที่ 3
 • การประชุม "โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (TGP-EEDP) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารขนาดใหญ่" ครั้งที่ 2
  การประชุมโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (TGP-EEDP) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารขนาดใหญ่ ครั้งที่ 2
 • การประชุม "โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (TGP-EEDP) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารขนาดใหญ่" ครั้งที่ 1
  การประชุมโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (TGP-EEDP) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารขนาดใหญ่ ครั้งที่ 1
 • งานแถลงผลการดำเนินงานโครงการฯ และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่อาคารที่เข้าร่วมโครงการ
  งานแถลงผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่อาคารที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 13 อาคารที่ได้รับการประเมินให้ผ่านตามเกณฑ์แบบฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานในระดับต่างๆ วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และกิจกรรมเผยแพร่ผลการศึกษาแนวทางการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่
  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และกิจกรรมเผยแพร่ผลการศึกษาแนวทางการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ของภาครัฐและเอกชน วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • การประชุมแนวทางความร่วมมือและสนับสนุนในการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ร่วมกับสมาคมอาคารเขียวไทย
  การประชุมแนวทางความร่วมมือและสนับสนุนในการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ร่วมกับสมาคมอาคารเขียวไทย วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ อาคารออลซีซั่น ชั้น 43 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร
 • การประชุมแนวทางความร่วมมือและสนับสนุนในการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ร่วมกับ SCG
  การประชุมแนวทางความร่วมมือและสนับสนุนในการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ร่วมกับ SCG วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ สำนักงานใหญ่ ถนนปูนซีเมนต์ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
 • เข้าร่วมงานการแข่งขันสุดยอดอาคารสำนักงานประหยัดพลังงาน (SOS Featuring Energy)
  เข้าร่วมงานการแข่งขันสุดยอดอาคารสำนักงานประหยัดพลังงาน (SOS Featuring Energy) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
 • การประชุมแนวทางความร่วมมือและสนับสนุนในการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  การประชุมแนวทางความร่วมมือและสนับสนุนในการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • การจัดประชุมชี้แจงวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “รุ่นที่ 5”
  การจัดประชุมชี้แจงวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “รุ่นที่ 5” วันที่ 8-10 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเวียงคำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง