ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

 • ประกาศผลการตัดสิน กิจกรรประกวดโปสเตอร์กราฟฟิก "อาคารอนุรักษ์พลังงาน ช่วยคุณประหยัด ชาติได้ประโยชน์"
  ประกาศผลการตัดสิน กิจกรรประกวดโปสเตอร์กราฟฟิก "อาคารอนุรักษ์พลังงาน ช่วยคุณประหยัด ชาติได้ประโยชน์" ดังนี้ - รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท ทีม "สองไม่เคยพอ" - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท ทีม "อาโมจินเยว" - รางวัลรองชนะเลิศอ..
 • เข้าร่วมงานนิทรรศการ การจัดการความรู้ KM DAY
  งานนิทรรศการ การจัดการความรู้ KM DAY วันพุธที่ 4 กันยายน 2558
 • ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่าน "รอบแรก" กิจกรรมประกวดออกแบบโปสเตอร์กราฟฟิก “อาคารอนุรักษ์พลังงาน ช่วยคุณประหยัด ชาติได้ประโยชน์”
  กิจกรรมประกวดออกแบบโปสเตอร์กราฟฟิก
 • เข้าร่วมงาน วิศวะ’58 : Engineering Expo 2015
  งาน วิศวะ’58 : Engineering Expo 2015 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ฮอลล์ 106 จัดขึ้นโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาด..
 • เข้าร่วมงานนิทรรศการ งานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ งานกำกับดูแลการปฎิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมภาครัฐ
  ร่วมงานนิทรรศการ ในงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “งานกำกับดูแลการปฎิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมภาครัฐ” วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ
 • งานสัมมนาชี้แจงทิศทางการดำเนินการของโครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  งานสัมมนาชี้แจงทิศทางการดำเนินการของโครงการฯ เสวนาวิชาการและชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดโปสเตอร์กราฟฟิก
 • กิจกรรมประกวดออกแบบโปสเตอร์กราฟฟิก
  กิจกรรมประกวดออกแบบโปสเตอร์กราฟฟิกในหัวข้อ “อาคารอนุรักษ์พลังงาน ช่วยคุณประหยัด ชาติได้ประโยชน์” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 35,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • เข้าร่วมงานปฎิรูปการอนุรักษ์พลังงานในอาคารภาครัฐละเอกชน โดยใช้ BEC และ ESCO
  เข้าร่วมงานปฎิรูปการอนุรักษ์พลังงานในอาคารภาครัฐละเอกชน โดยใช้ BEC และ ESCO จัดขึ้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องมัฆวาน โซน C สโมสรทหารบก (วิภาวดี) จัดโดยคณะกรรมธิการปฏิรูปพลังงาน
 • เข้าร่วมงานสัปดาห์วิชาการความมั่นคง พลังงานทดแทนกับความมั่นคงของชาติ
  เข้าร่วมงานศัปดาห์ความมั่นคงของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558 เรื่อง "พลังงานทดแทนกับความมั่นคงของชาติ" ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558
 • งานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน “โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”
  พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง พพ. กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • การประชุมความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานระหว่าง พพ. กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
  แนวทางความร่วมมือทางวิชาการด้านการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับสถาบันการศึกษา
 • การประชุมความร่วมมือระหว่าง พพ. กับ EIA
  แนวทางกระชับความร่วมมือและติดตามผลการส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย
 • การประชุมขอความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
  เมื่อวันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 • การประชุมความร่วมมือระหว่าง พพ. และ สำนักงบประมาณ
  ภายใต้เรื่อง “แนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย” เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 14:00 – 16:00 น. ณ สำนักมาตรฐานงบประมาณ ส่วนพัฒนามาตรฐานกลาง 2 สำนักงบประมาณ
 • การประชุมความร่วมมือระหว่าง พพ. และ กรมโยธาธิการและผังเมือง
  ภายใต้เรื่อง “แนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย" เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง เวลา 10.00 - 12.00 น.