ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

 • การประชุมความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานระหว่าง พพ. กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
  แนวทางความร่วมมือทางวิชาการด้านการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับสถาบันการศึกษา
 • การประชุมความร่วมมือระหว่าง พพ. กับ EIA
  แนวทางกระชับความร่วมมือและติดตามผลการส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย
 • การประชุมขอความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
  เมื่อวันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 • การประชุมความร่วมมือระหว่าง พพ. และ สำนักงบประมาณ
  ภายใต้เรื่อง “แนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย” เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 14:00 – 16:00 น. ณ สำนักมาตรฐานงบประมาณ ส่วนพัฒนามาตรฐานกลาง 2 สำนักงบประมาณ
 • การประชุมความร่วมมือระหว่าง พพ. และ กรมโยธาธิการและผังเมือง
  ภายใต้เรื่อง “แนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย" เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง เวลา 10.00 - 12.00 น.
 • การสัมมนาเปิดตัว โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาครัฐ และชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด แนวคิดการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานภาครัฐ
  การสัมมนาเปิดตัว โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาครัฐ
 • การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง พพ. กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง พพ. กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย" เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ วันอังคารที่ 1..
 • การประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน "โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"
  การประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน "โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"
 • การสัมมนาเปิดตัวโครงการศึกษาฟิล์มกรองแสงเพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550
  การสัมมนาเปิดตัวโครงการศึกษาฟิล์มกรองแสงเพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 ...
 • งานสัมมนาโครงการการสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2557 “2014 Thai Green Building Expo and Conference”
  งานสัมมนาโครงการการสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2557 “2014 Thai Green Building Expo and Conference”...
 • การประชุม "โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (TGP-EEDP) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารขนาดใหญ่" ครั้งที่ 3
  การประชุมโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (TGP-EEDP) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารขนาดใหญ่ ครั้งที่ 3
 • การประชุม "โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (TGP-EEDP) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารขนาดใหญ่" ครั้งที่ 2
  การประชุมโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (TGP-EEDP) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารขนาดใหญ่ ครั้งที่ 2
 • การประชุม "โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (TGP-EEDP) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารขนาดใหญ่" ครั้งที่ 1
  การประชุมโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (TGP-EEDP) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารขนาดใหญ่ ครั้งที่ 1
 • งานแถลงผลการดำเนินงานโครงการฯ และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่อาคารที่เข้าร่วมโครงการ
  งานแถลงผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่อาคารที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 13 อาคารที่ได้รับการประเมินให้ผ่านตามเกณฑ์แบบฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานในระดับต่างๆ วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และกิจกรรมเผยแพร่ผลการศึกษาแนวทางการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่
  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และกิจกรรมเผยแพร่ผลการศึกษาแนวทางการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ของภาครัฐและเอกชน วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร