ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

 • เข้าร่วม การจัดนิทรรศการ เรื่อง “การรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า ลดพีคหน้าร้อน”
  ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้สนับสนุนการออกบูธ ในการจัดนิทรรศการ เรื่อง “การรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า ลดพีคหน้าร้อน”ระหว่างวันจันทร์ที่ 25 ถึงวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา 1 โดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ..
 • สนับสนุนการออกบูธในงาน การเสริมความรู้สื่อมวลชน หัวข้อ “Building Energy Code : การกำหนดมาตรฐานการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน”
  ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ออกบูธเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานฯ และเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ในการเสริมความรู้สื่อมวลชนหัวข้อ “Building Energy Code : การกำหนดมาตรฐานการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
 • สนับสนุนการออกบูธ การจัดประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา และรับฟังข้อคิดเห็น โครงการนำร่องการติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ
  สนับสนุนการออกบูธ การจัดประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา และรับฟังข้อคิดเห็น โครงการนำร่องการติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ
 • โครงการสัมมนา เรื่อง "รับฟังความคิดเห็น การออกข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC)"
  โครงการสัมมนา เรื่อง "รับฟังความคิดเห็น การออกข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC)"
 • งานสัมมนา เรื่องการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  สถาบันพัฒนาบุคคลากรด้านการเมือง ได้จัดสัมมนาเรื่องการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • การประชุม the Architectural Guidebook for High EE building design
  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประชุมร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือ แนวทางเบื้องต้นในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูงเชิงสถาปัตยกรรม เ..
 • สัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 “โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถานศึกษา
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 “โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” และพิธีลงนามบันทึกความร่วม..
 • การประชุมปรึกษาหารือกับสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
  การประชุมปรึกษาหารือการผลักดันวัสดุอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงาน ให้บรรจุในดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างกับสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
 • การประชุมการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กับ บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  การประชุมการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กับ บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • การประชุมการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กับ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
  การประชุมการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กับ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
 • พิธีมอบรางวัล กิจกรรมการประกวดออกแบบโปสเตอร์กราฟฟิก ในหัวข้อ “อาคารอนุรักษ์พลังงาน ช่วยคุณประหยัด ชาติได้ประโยชน์”
  พิธีมอบรางวัล กิจกรรมการประกวดออกแบบโปสเตอร์กราฟฟิก ในหัวข้อ “อาคารอนุรักษ์พลังงาน ช่วยคุณประหยัด ชาติได้ประโยชน์” จัดขึ้นในวันคล้ายวันครบรอบ 63 ปี วันสถาปนากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559 โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลัง..
 • การประชุมระดมความคิดเห็น "แนวทางการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของอาคารที่จะก่อสร้างใหม่ และการผลักดันให้เกิดการบังคับใช้ในอนาคต ครั้งที่ 2 เรื่องเกณฑ์ระบบปรับอากาศ”
  นายอนุชา อนันตศานต์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดการประชุมระดมความคิดเห็น "แนวทางการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของอาคารที่จะก่อสร้างใหม่ และการผลักดันให้เกิดการบังคับใช้ในอนาคต ครั้งที่ 2 เรื่องเกณฑ์ระบบปรับอ..
 • การประชุมระดมความคิดเห็น "แนวทางการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของอาคารที่จะก่อสร้างใหม่ และการผลักดันให้เกิดการบังคับใช้ในอนาคต ครั้งที่ 1 เรื่องเกณฑ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง”
  นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดการประชุมระดมความคิดเห็น "แนวทางการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของอาคารที่จะก่อสร้างใหม่ และการผลักดันให้เกิดการบังคับใช้ในอนาคต ครั้งที่ 1 เรื่องเกณฑ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง” ณ โรงแรม เดอะ ทวินทา..
 • การเข้าเยี่ยมพบอาคารผู้ป่วยใน กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบางบ่อ
  การเข้าเยี่ยมพบอาคารผู้ป่วยใน กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบางบ่อ
 • การเข้าเยี่ยมพบอาคาร Siam at Siam Design Hotel Pattaya
  การเข้าเยี่ยมพบอาคาร Siam at Siam Design Hotel Pattaya