ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

 • งานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดงานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์..
 • งานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ จังหวัดนครราชสีมา
  โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดงานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายดนัย เอกกมล เป็นประธานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบ..
 • ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง พพ. และ LPN
  นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กับนายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ บูรณาการองค์ความรู้ในทุกกระบวนการออก..
 • งานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่
  โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดงานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับอาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ
 • ศูนย์ประสานงานการออกแบบ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดกิจกรรม การเยี่ยมชมอาคาร ที่ได้รับการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ขึ้น เพื่อ รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ของเจ้าของอาคาร ที่มีต่อการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงาน โดยมีการเข้าเยี่ยมอาคาร ดังนี้ 1.โรงพยาบาลนครปฐ..
 • การออกบูธกิจกรรมสัปดาห์วิชาการความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านพลังงาน และสภาวะโลกร้อน โดยมีการจัดนิทรรศการการอนุรักษ์พลังงานและเดินรณรงค์ของผู้บริหาร พนักงาน ผู้เช่าและผู้ใช้อาคาร ร่วมกันอนุรักษ์พลังงานตามนโยบายของรัฐบาล ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลั..
 • การออกบูธกิจกรรม “แหล่งเรียนรู้เพื่อแผ่นดิน ศาสตร์และศิลป์แผ่นดินพ่อ” (เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา)
  โรงเรียนโสมาภา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านพลังงาน และสภาวะโลกร้อน โดยมีการจัดนิทรรศการการอนุรักษ์พลังงานและเดินรณรงค์ของผู้บริหาร พนักงาน ผู้เช่าและผู้ใช้อาคาร ร่วมกันอนุรักษ์พลังงานตามนโยบายของรัฐบาล ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 และวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ณ โรงเรียน โสมาภา ..
 • การออกบูธกิจกรรมสัปดาห์อนุรักษ์พลังงาน
  กิจกรรม สัปดาห์อนุรักษ์พลังงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านพลังงาน และสภาวะโลกร้อน โดยมีการจัดนิทรรศการอนุรักษ์พลังงาน
 • การออกบูธกิจกรรมในพิธีปิดโครงการความร่วมมือไทย – เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
  ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน และ ฯพณฯ เพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดโครงการความร่วมมือไทย – เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (Thai – German Programme on Ener..
 • สัมมนาชี้แจงทิศทางการดำเนินงานโครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน
  สัมมนาชี้แจงทิศทางการดำเนินงานโครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน
 • เข้าร่วม การจัดนิทรรศการ เรื่อง “การรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า ลดพีคหน้าร้อน”
  ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้สนับสนุนการออกบูธ ในการจัดนิทรรศการ เรื่อง “การรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า ลดพีคหน้าร้อน”ระหว่างวันจันทร์ที่ 25 ถึงวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา 1 โดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ..
 • สนับสนุนการออกบูธในงาน การเสริมความรู้สื่อมวลชน หัวข้อ “Building Energy Code : การกำหนดมาตรฐานการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน”
  ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ออกบูธเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานฯ และเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ในการเสริมความรู้สื่อมวลชนหัวข้อ “Building Energy Code : การกำหนดมาตรฐานการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
 • สนับสนุนการออกบูธ การจัดประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา และรับฟังข้อคิดเห็น โครงการนำร่องการติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ
  สนับสนุนการออกบูธ การจัดประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา และรับฟังข้อคิดเห็น โครงการนำร่องการติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ
 • โครงการสัมมนา เรื่อง "รับฟังความคิดเห็น การออกข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC)"
  โครงการสัมมนา เรื่อง "รับฟังความคิดเห็น การออกข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC)"
 • งานสัมมนา เรื่องการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  สถาบันพัฒนาบุคคลากรด้านการเมือง ได้จัดสัมมนาเรื่องการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน