ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

 • การออกบูธกิจกรรม ในงานสัมมนาประจำปี 2560 ของโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ
  โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (PEECB) ได้ดำเนินการจัดงานสัมมนาประจำปี 2560 ในหัวข้อเรื่อง “การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคาร” ขึ้น ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ สาทร
 • เปิดรับสมัครเพิ่มจำนวน 30 คน การฝึกอบรมโปรแกรม BEC ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 “โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน”
 • งานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ รอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพ ฯ
  โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดงานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า โดยมี นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์..
 • งานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ จังหวัดชลบุรี
  โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดงานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์..
 • งานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดงานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์..
 • งานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ จังหวัดนครราชสีมา
  โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดงานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายดนัย เอกกมล เป็นประธานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบ..
 • ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง พพ. และ LPN
  นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กับนายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ บูรณาการองค์ความรู้ในทุกกระบวนการออก..
 • งานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่
  โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดงานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับอาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ
 • ศูนย์ประสานงานการออกแบบ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดกิจกรรม การเยี่ยมชมอาคาร ที่ได้รับการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ขึ้น เพื่อ รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ของเจ้าของอาคาร ที่มีต่อการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงาน โดยมีการเข้าเยี่ยมอาคาร ดังนี้ 1.โรงพยาบาลนครปฐ..
 • การออกบูธกิจกรรมสัปดาห์วิชาการความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านพลังงาน และสภาวะโลกร้อน โดยมีการจัดนิทรรศการการอนุรักษ์พลังงานและเดินรณรงค์ของผู้บริหาร พนักงาน ผู้เช่าและผู้ใช้อาคาร ร่วมกันอนุรักษ์พลังงานตามนโยบายของรัฐบาล ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลั..
 • การออกบูธกิจกรรม “แหล่งเรียนรู้เพื่อแผ่นดิน ศาสตร์และศิลป์แผ่นดินพ่อ” (เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา)
  โรงเรียนโสมาภา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านพลังงาน และสภาวะโลกร้อน โดยมีการจัดนิทรรศการการอนุรักษ์พลังงานและเดินรณรงค์ของผู้บริหาร พนักงาน ผู้เช่าและผู้ใช้อาคาร ร่วมกันอนุรักษ์พลังงานตามนโยบายของรัฐบาล ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 และวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ณ โรงเรียน โสมาภา ..
 • การออกบูธกิจกรรมสัปดาห์อนุรักษ์พลังงาน
  กิจกรรม สัปดาห์อนุรักษ์พลังงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านพลังงาน และสภาวะโลกร้อน โดยมีการจัดนิทรรศการอนุรักษ์พลังงาน
 • การออกบูธกิจกรรมในพิธีปิดโครงการความร่วมมือไทย – เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
  ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน และ ฯพณฯ เพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดโครงการความร่วมมือไทย – เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (Thai – German Programme on Ener..
 • สัมมนาชี้แจงทิศทางการดำเนินงานโครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน
  สัมมนาชี้แจงทิศทางการดำเนินงานโครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน