สาระน่ารู้

 • อะไรคือ "มวลอุณหภาพ" และ "การแผ่รังสี"
  คุณสมบัติของวัสดุผนังทึบที่ควรทราบเพื่อใช้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจเพื่อเลือกใช้วัสดุที่จะนำมาสร้างผนังอาคาร เนื่องจากอาคารแต่ละประเภทนั้นมีลักษณะการใช้งานและเวลาในการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นหากเลือกใช้วัสดุอาคารที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับประเภทนั้นแล้วอาจเกิดผลกระทบตามมาภ..
 • วัสดุผนังทึบ...Opaque Wall Material
  ผนังอาคารนั้นเปรียบเสมือนเป็นเกราะชั้นแรกที่จะปกป้องตัวอาคารจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ เช่น ความร้อนจากรังสีของดวงอาทิตย์ ความชื้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการใช้พลังงานภายในอากาศอีกด้วย โดยเฉพาะการใช้พลังงานในส่วนของระบบปรับอากาศ ดังนั้น..
 • โปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบจำลองอาคาร
  เป็นโปรแกรมที่ใช้ด้านการออกแบบจำลองสองและสามมิติ เพื่อใช้ในงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โปรแกรมนี้สามารถวิเคราะห์หาอัตราการใช้พลังงานของอาคารทั้งหมด โดยโปรแกรมจะหาปริมาณการใช้พลังงานที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งโปรแกรมจะสร้างสมมุติฐานการใช้พลังงานในอาคาร
 • แนวทางฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่
  แนวทางในการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ของภาครัฐและเอกชน โดยได้รวบรวมข้อมูล หลักเกณฑ์ และมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของอาคารต่างๆ มาศึกษาและวิเคราะห์ผล เพื่อให้ให้เป็นนโยบายส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการออกแบบอาคารให้อนุรักษ์พลังงานตั้งแต่เริ่มต้นในขั้นตอนการออกแบบอ..
 • หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
  หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
 • หน่วยงานที่ผลิตอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  หน่วยงานที่ผลิตอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
 • ​พลังงานทดแทน
  ​พลังงานทดแทน
 • อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน (HEAT PUMP)
  อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน (HEAT PUMP)
 • ระบบปรับอากาศ
  ระบบปรับอากาศ
 • การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน (ENERGY BUILDING)
  การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน (ENERGY BUILDING)
 • วิธีการเลือกหลอดไฟประหยัดไฟ
  วิธีการเลือกหลอดไฟประหยัดไฟ
 • อีโค ไลท์ เทคโนโลยี ช่วยประหยัดและรักษ์โลก
  อีโค ไลท์ เทคโนโลยี ช่วยประหยัดและรักษ์โลก
 • วิธีการให้แสงสว่างอย่างอนุรักษ์พลังงาน
  วิธีการให้แสงสว่างอย่างอนุรักษ์พลังงาน
 • การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้มีประสิทธิภาพ
  การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้มีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการติดตั้งฉนวน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  เทคนิคการติดตั้งฉนวนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน