ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
355 อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ อาคารปรีคลินิก 22 ตค. 2561
356 อาคารสำนักงานแห่่งใหม่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 25 ตค. 2561
357 อาคารผู้ป่่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลปัตตานี 02 พย. 2561
358 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิรินธร 12 พย. 2561
359 อาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลหาดใหญ่ 12 พย. 2561
360 อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลหาดใหญ่ 12 พย. 2561
361 อาคาร 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ 12 พย. 2561