ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
121 กลุ่มอาคารที่พักบุคลากรและนิสิตพร้อมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ม.บูรพา 21 May 2015 ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 28 วัน
122 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 02 Jun 2015 ดำเนินการแล้วเสร็จาภายใน 28 วัน
123 อาคารสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 02 Jun 2015 ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 28 วัน
124 อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 11 Jun 2015 ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 28 วัน
125 โครงการ The circle Sukhumvit 11 30 Jun 2015 ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 28 วัน
126 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร มธ.ศูนย์พัทยา 14 Jul 2015 ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 28 วัน
127 อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มธ. ศูนย์รังสิต 14 Jul 2015 ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 28 วัน
128 อาคารเรียนรวมระยะที่ 2 มธ. ศูนย์รังสิต 14 Jul 2015 ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 28 วัน
129 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 16 Jul 2015 ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 28 วัน
130 อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 Jul 2015 ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 28 วัน
131 อาคารวิทยาการจัดการ และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 28 Jul 2015 ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 28 วัน
132 อาคารเอนกประสงค์ 4 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 03 Aug 2015 ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 28 วัน
133 อาคารเพื่อการวิจัยในห้องเรียน พระจอมเกล้าธนบุรี 25 Aug 2015 ดำเนินการภายใน 28 วัน
134 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 10 Sep 2015 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
135 อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเพชรบุรี 08 Oct 2015 ดำเนินการภายใน 28 วัน