ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
106 อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 11 Mar 2015 อยู่ระหว่างดำเนินการ
107 อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 13 Mar 2015 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
108 อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 18 Mar 2015 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
109 อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 18 Mar 2015 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
110 อาคารปฏิบัติการครุศาสตร์และศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 26 Mar 2015 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
111 อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ บริษัท แอเรีย จำกัด 30 Mar 2015 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
112 อาคารเรียนในโครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษาอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 08 Apr 2015 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
113 อาคารคณะบริหารธุรกิจบริการและการค้า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 16 Apr 2015 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
114 อาคารหอประชุมอนุภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม 26 Apr 2015 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
115 อาคารเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง มหาวิทยาลัยนครพนม 26 Apr 2015 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
116 อาคารเรียนรวมศูนย์การศึกษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 26 Apr 2015 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
117 อุทยานดาราศาสตร์ (Astro Park) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 28 Apr 2015 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
118 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14 May 2015 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
119 อาคารปฏิบัติการและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14 May 2015 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
120 อาคารชุดที่พักอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14 May 2015 ส่งเรื่องคืน เอกสารไม่ครบ