ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
91 อาคารศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 04 Dec 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
92 อาคารหอผู้ป่วยใน 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 04 Mar 2024 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
93 อาคารหอผู้ป่วยใน 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 04 Dec 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
94 อาคารนวัตกรรมบริการพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 23 Dec 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
95 หอพักนักศึกษา 2 หลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 14 Jan 2015 ส่งเรื่องคืน (ไม่เข้าเกณฑ์)
96 อาคารอเนกประสงค์ พร้อมระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 16 Jan 2015 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
97 โครงการ The Circle2 บริษัท อินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง มาเนจเมนต์ จำกัด 28 Jan 2015 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
98 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28 Jan 2015 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
99 อาคารเรียนและปฏิบัติการคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ (อาคาร A) ม.เกษตรศาสตร์ 04 Feb 2015 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
100 อาคารเรียนและปฏิบัติการคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ (อาคาร B) ม.เกษตรศาสตร์ 04 Feb 2015 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
101 อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 09 Feb 2015 ส่งเรื่องคืน (ไม่เข้าเกณฑ์)
102 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 Feb 2015 ส่งเรื่องคืน (ไม่เข้าเกณฑ์)
103 อาคารสถาบันการศึกษาและความร่วมมือนานาชาติ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 23 Feb 2015 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
104 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24 Feb 2015 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
105 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24 Feb 2015 ส่งเรื่องคืน (ข้อมูลไม่ครบ)