ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
76 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 20 Oct 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
77 กลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคารเรียนสูง 6 ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 30 Oct 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
78 กลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคารปฏิบัติการสูง 4 ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 30 Oct 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
79 อาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 30 Oct 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
80 อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีในภูมิภาคอุษาคเนย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 11 Nov 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
81 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและโรงอาหารกลาง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 17 Nov 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
82 อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 17 Nov 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
83 อาคารศูนย์กลางเรียนรู้และสันทนาการ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 17 Nov 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
84 อาคารหอพักนักศึกษาพร้อมครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 24 Nov 2014 ส่งเรื่องคืน (ไม่เข้าเกณฑ์)
85 อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 24 Nov 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
86 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 28 Nov 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
87 อาคารหอพักนักศึกษา อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 03 Dec 2014 ส่งเรื่องคืน (ไม่เข้าเกณฑ์)
88 อาคารหอพักนักศึกษา อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 03 Dec 2014 ส่งเรื่องคืน่ (ไม่เข้าเกณฑ์)
89 อาคารศูนย์ฝึกอบรมและวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 04 Dec 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
90 อาคารผู้ป่วยนอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 04 Dec 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน