ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
61 อาคารเรียนรวม C มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 21 Jul 2014 ดำเนินการแล้ว
62 อาคารจ่ายกลาง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 03 Sep 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
63 อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 03 Sep 2014 ส่งเรื่องคืน (ไม่เข้าเกณฑ์)
64 อาคารหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฯ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 03 Sep 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
65 อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 11 Sep 2014 ส่งเรื่องคืน (ไม่เข้าเกณฑ์)
66 อาคารศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภูมิภาคอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 22 Sep 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
67 อาคารโรงงานอุตสาหกรรมศิลป์พร้อมครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25 Sep 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
68 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25 Sep 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
69 อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 01 Oct 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
70 อาคารสถานดูแลผู้ป่วยระยะท้าย มหาวิทยาลัยมหิดล 06 Oct 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
71 อาคารสถานบริการผู้สูงอายุระยะเปลี่ยนผ่าน มหาวิทยาลัยมหิดล 06 Oct 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
72 อาคารสถานดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม มหาวิทยาลัยมหิดล 06 Oct 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
73 อาคารศูนย์อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 06 Oct 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
74 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 15 Oct 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
75 อาคารแวดล้อม บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 15 Oct 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน