ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
46 อาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ อาคาร B ม.ราชภัฏสวนดุสิต 12 Aug 2014 ส่งเรื่องคืน (ข้อมูลไม่ครบ)
47 อาคารปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมฯ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 24 Sep 2014 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
48 อาคารอเนกประสงค์ ม.ราชภัฏสกลนคร 20 Aug 2014 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
49 อาคาร International Learning Building ม.ธรรมศาสตร์ 20 Aug 2014 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
50 อาคารศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 20 Aug 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
51 อาคารเรียนรวม สูง 3 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 21 Aug 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
52 อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 21 Aug 2014 ส่งเรื่องคืน (ไม่เข้าเกณฑ์)
53 อาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 24 Aug 2014 ดำเนินการเสร็จ ภายใน 28 วัน
54 อาคารปฏิบัติการชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 21 Jul 2014 ดำเนินการแล้ว
55 อาคารปฏิบัติการฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 21 Jul 2014 ดำเนินการแล้ว
56 อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 21 Jul 2014 ดำเนินการแล้ว
57 อาคารปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 21 Jul 2014 ดำเนินการแล้ว
58 อาคารปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 21 Jul 2014 ดำเนินการแล้ว
59 อาคารเรียนรวม A มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 21 Jul 2014 ดำเนินการแล้ว
60 อาคารเรียนรวม B มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 21 Jul 2014 ดำเนินการแล้ว