ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
31 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพลังงานทดแทนพร้อมครุภัณฑ์ อาคาร B ม.แม่โจ้ 28 Jul 2014 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
32 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพลังงานทดแทนพร้อมครุภัณฑ์ อาคาร C1 ม.แม่โจ้ 28 Jul 2014 ส่งเรื่องคืน (ไม่เข้าเกณฑ์)
33 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพลังงานทดแทนพร้อมครุภัณฑ์ อาคาร C2 ม.แม่โจ้ 28 Jul 2014 ส่งเรื่องคืน (ไม่เข้าเกณฑ์)
34 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏชัยภูมิ 31 Jul 2014 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
35 อาคารหอพักนักศึกษา ม.ราชภัฏชัยภูมิ 31 Jul 2014 ส่งเรื่องคืน (ไม่เข้าเกณฑ์)
36 อาคารสถานดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ม.มหิดล 31 Jul 2014 ส่งเรื่องคืน (ข้อมูลไม่ครบ)
37 อาคารสถานบริการผู้สูงอายุฯ ม.มหิดล 31 Jul 2014 ส่งเรื่องคืน (ข้อมูลไม่ครบ)
38 อาคารสถานดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมฯ ม.มหิดล 31 Jul 2014 ส่งเรื่องคืน (ข้อมูลไม่ครบ)
39 อาคารศูนย์อเนกประสงค์ฯ ม.มหิดล 31 Jul 2014 ส่งเรื่องคืน (ไม่เข้าเกณฑ์)
40 อาคารหอพักบุคลากรแบบ 4 ชั้น (Staff Resident Type 1) ม.มหิดล 31 Jul 2014 ส่งเรื่องคืน (ไม่เข้าเกณฑ์)
41 อาคารหอพักบุคลากรแบบ 4 ชั้น (Staff Resident Type 2) ม.มหิดล 31 Jul 2014 ส่งเรื่องคืน (ไม่เข้าเกณฑ์)
42 อาคารอเนกประสงค์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 07 Aug 2014 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
43 อาคารเอนกประสงค์ฝึกปฏิบัติอาหาร อาคาร A ม.ราชภัฏสวนดุสิต 12 Aug 2014 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
44 อาคารเอนกประสงค์ฝึกปฏิบัติอาหาร อาคาร B ม.ราชภัฏสวนดุสิต 12 Aug 2014 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
45 อาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ อาคาร A ม.ราชภัฏสวนดุสิต 12 Aug 2014 ส่งเรื่องคืน (ข้อมูลไม่ครบ)