ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
301 อาคารเรียนและปฏิบัติการโรงสาธิตราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลััยราชภัฏบุรีรัมย์ 25 May 2018
302 อาคารเรีียนเอนกประสงค์ปฏิบัติการการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 18 Jun 2018
303 อาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 18 Jun 2018
304 อาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ (ปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 18 Jun 2018
305 ศุูนย์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 18 Jun 2018
306 อาคารหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลาดกระบัง สำนักการโยธา 04 Jul 2018
307 อาคารสำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักการโยธา 04 Jul 2018