ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
301 อาคารเรียนและปฏิบัติการโรงสาธิตราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลััยราชภัฏบุรีรัมย์ 25 May 2018