ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
301 อาคารเรียนและปฏิบัติการโรงสาธิตราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลััยราชภัฏบุรีรัมย์ 25 May 2018
302 อาคารเรีียนเอนกประสงค์ปฏิบัติการการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 18 Jun 2018
303 อาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 18 Jun 2018
304 อาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ (ปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 18 Jun 2018
305 ศุูนย์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 18 Jun 2018
306 อาคารหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลาดกระบัง สำนักการโยธา 04 Jul 2018
307 อาคารสำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักการโยธา 04 Jul 2018
308 อาคารสนามกีีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บริษัทฟิิวเจอร์เอ็นจิเนียริ่ง 05 Jul 2018
309 โครงการศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ บริษัท ศุุภาลัย จำกัด (มหาชน) 11 Jul 2018
310 อาคารเรียนและปฏิิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 12 Jul 2018
311 อาคารเรียนรวมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 16 Jul 2018
312 อาคารศูนย์เรียนรู้เอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 18 Jul 2018
313 อาคารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อาคาร E 18 Jul 2018
314 อาคารรักษาพยาบาล และสถานีศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 24 Jul 2018
315 อาคารศูนย์์สุขภาพสัตว์ดอยคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 01 Aug 2018