ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
286 โครงการ เดอพาร์คแลนด์ เพชรเกษม-ท่าพระ 25 Jan 2018
287 อาคารเรียนเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 25 Jan 2018
288 อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 25 Jan 2018
289 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 25 Jan 2018
290 อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 25 Jan 2018
291 อาคารสำนักงาน บริษัท ทริปเปิ้ล ทู จำกัด 15 Feb 2018
292 อาคาร A18 บริิษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด 15 Feb 2018
293 โครงการศุภาลัย เวอเนด้า รัชวิภา-ประชาชื่น บริษัท ศุภาลัย จำกัด 06 Mar 2018
294 อาคารหอพักนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ 12 Mar 2018
295 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและหอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 26 Mar 2018
296 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 หลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 30 Mar 2018
297 อาคารปฎิบัติการสอนและการเรียนรู้ศตวรรษที่21 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 20 Apr 2018
298 อาคารมารีน่า แจ๊ส บริษัท เคแปลน จำกัด 25 Apr 2018
299 อาคารวีคอนโด ศาลายา บริษัท เคแปลน จำกัด 25 Apr 2018
300 อาคารสำนัักงานกกพ. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 21 May 2018