ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
16 อาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 17 Jul 2014 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
17 อาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 17 Jul 2014 ส่งเรื่องคืน (ข้อมูลไม่ครบ)
18 อาคารหอพักนักศึกษา ม.นครพนม 20 Jul 2014 ส่งเรื่องคืน (ไม่เข้าเกณฑ์)
19 อาคารศูนย์การจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ 21 Jul 2014 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
20 อาคารที่ทำการสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ม.สงขลานครินทร์ 21 Jul 2014 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
21 อาคารปฏิบัติการคณิตศาสตร์และสถิติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 21 Jul 2014 ดำเนินการแล้ว
22 อาคารปฏิบัติการเคมี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 21 Jul 2014 ดำเนินการแล้ว
23 อาคารหอสมุดพร้อมครุภัณฑ์ ม.นเรศวร 23 Jul 2014 ดำเนินการแล้ว
24 อาคารปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมเกษตรพร้อมครุภัณฑ์ ม.นเรศวร 23 Jul 2014 ส่งเรื่องคืน (ไม่เข้าเกณฑ์)
25 อาคารเรียนและสำนักงานคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย 24 Jul 2014 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
26 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 7 ชั้น ม.รามคำแหง 24 Jul 2014 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
27 อาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี 24 Jul 2014 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
28 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 27 Jul 2014 ดำเนินการแล้ว
29 อาคารสำนักวิชา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 27 Jul 2014 ดำเนินการแล้ว
30 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพลังงานทดแทนพร้อมครุภัณฑ์ อาคาร A ม.แม่โจ้ 28 Jul 2014 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน