ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
271 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. 15 Jan 2018
272 โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 กลุ่มอาคาร A 25 Jan 2018
273 โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 กลุ่มอาคาร B 25 Jan 2018
274 โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 กลุ่มอาคาร C 25 Jan 2018
275 โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 กลุ่มอาคาร D 25 Jan 2018
276 โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 อาคารนันทนาการ 25 Jan 2018
277 โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 กลุ่มอาคาร E 25 Jan 2018
278 โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 กลุ่มอาคาร F 25 Jan 2018
279 โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 กลุ่มอาคาร G 25 Jan 2018
280 โครงการเดอะซีเล็คเต็ด เกษตร-งามวงศ์วาน บาย แอล.พีเ.อ็น 25 Jan 2018
281 โครงการลุมพินี สวีท ดินแดง-ราชปรารภ 25 Jan 2018
282 อาคารปราสาทพระนครหลวง (จำลอง) 6 ชั้น 25 Jan 2018
283 อาคารโพธิญาณมหาราชวิทยาลัย 25 Jan 2018
284 โครงการ เดอะพาร์คแลนด์ วงศ์สว่าง 25 Jan 2018
285 โครงการ เดอะพาร์คแลนด์ เพชรเกษม-บางแค 25 Jan 2018