ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
256 อาคารพักอาศัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ 01 Nov 2017
257 โครงการลุมพินี ซีวิว ชะอำ อาคาร A บริษัท วิสดอม คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด 24 Nov 2017
258 โครงการลุมพินี ซีวิว ชะอำ อาคาร B บริษัท วิสดอม คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด 24 Nov 2017
259 โครงการลุมพินี ซีวิว ชะอำ อาคารนันทนาการ บริษัท วิสดอม คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด 24 Nov 2017
260 อาคารสถาบันวงดุริยางค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 07 Dec 2017
261 โรงพยาบาลสินแพทย์ นนทบุรี 13 Dec 2017
262 เซนทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต 2 14 Dec 2017
263 เซนทรัล พลาซา พระราม 3 14 Dec 2017
264 อาคารชุกพักอาศัยรวม 34 ชั้น โครงการพักอาศัยแปลง C1 26 Dec 2017
265 อาคารชุกพักอาศัยรวม 26 ชั้น โครงการพักอาศัยแปลง C2 การเคหะแห่งชาติ 26 Dec 2017
266 อาคารชุกพักอาศัยรวม 26 ชั้น โครงการพักอาศัยแปลง C3 การเคหะแห่งชาติ 26 Dec 2017
267 อาคารชุกพักอาศัยรวม 26 ชั้น โครงการพักอาศัยแปลง C4 การเคหะแห่งชาติ 26 Dec 2017
268 อาคารชุกพักอาศัยรวม 35 ชั้น โครงการพักอาศัยแปลง D1 การเคหะแห่งชาติ 26 Dec 2017
269 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล 27 Dec 2017
270 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง สจล. 15 Jan 2018