ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
241 โครงการแชปเตอร์วัน อีโค รัชดาฯ-ห้วยขวาง 1 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 09 Oct 2017
242 โครงการแชปเตอร์วัน อีโค รัชดาฯ-ห้วยขวาง 2 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 09 Oct 2017
243 โครงการแชปเตอร์วัน อีโค รัชดาฯ-ห้วยขวาง 3 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 09 Oct 2017
244 โครงการแชปเตอร์วัน อีโค รัชดาฯ-ห้วยขวาง 4 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 09 Oct 2017
245 โครงการแชปเตอร์วัน อีโค รัชดาฯ-ห้วยขวาง 5 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 09 Oct 2017
246 โครงการแชปเตอร์วัน อีโค รัชดาฯ-ห้วยขวาง 6 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 09 Oct 2017
247 โครงการแชปเตอร์วัน อีโค รัชดาฯ-ห้วยขวาง 7 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 09 Oct 2017
248 โครงการแชปเตอร์วัน อีโค รัชดาฯ-ห้วยขวาง 8 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 09 Oct 2017
249 เซนทรัล พลาซา มหาชัย บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) 04 Oct 2017
250 เซนทรัล พลาซา นครราชสีมา บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) 04 Oct 2017
251 เซนทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต 2 บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) 04 Oct 2017
252 เซนทรัล พลาซา พระราม 3 บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) 04 Oct 2017
253 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กองทัพเรือ 06 Oct 2017
254 อาคารสำนัักงานพร้อมที่จอดรถ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 30 Oct 2017
255 โรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต 31 Oct 2017