ประสานความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงธัญบุรี และมหาวิทยาลัยรังสิต

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงธัญบุรี และมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง "การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย" เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  โรงแรมรามาการ์เด้นส์ วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558