ประสานความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง "การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย" เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558