ประสานความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ มหาวิทยาเชียงใหม่

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย" เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557