ประสานความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง "การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย" เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557