ประสานความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ กรุงเทพมหานคร เทศบาลเมืองพัทยา เทศบาลนครนครเชียงใหม่ เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลนครนครหาดใหญ่

ประสานความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานท้องถิ่น  5 แห่ง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร เทศบาลเมืองพัทยา เทศบาลนครนครเชียงใหม่ เทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลนครนครหาดใหญ่  เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลง มีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน