ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

การเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธภายในงาน “วิศวะ’61 หรือ Engineering Expo 2018”


    งาน “วิศวะ’61 หรือ Engineering Expo 2018”  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2561  โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ เช่น KMITL Young Innovative Award 2018, การแข่งขัน Drone Racing และการแข่งขัน E-Sports ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก ณ อาคาร EH103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา งานครั้งนี้มีเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรให้ประชาชนทั่วไป, รวมถึงเผยแพร่นวัตกรรมต่างๆ ที่มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลง หรือยกระดับวิถีชีวิตของสังคมไทยให้ดีขึ้น
 
    ภายในงาน ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มีการนำโล่และฉลากอนุรักษ์พลังงานตัวอย่าง บอร์ดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ไปเผยแพร่ในงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ BEC แก่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนา