ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Roadshow) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดสัมมนา BEC สัญจร ครั้งที่ ๒ “การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฎหมายการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”
วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมชั้น ๓ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 


ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง กฎหมายการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานและการเตรียมความพร้อม โดยผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานอาคารใหม่ได้อธิบายถึงสถานะของกฎกระทรวง และการประกาศใช้ที่จะเกิดขึ้นปลายปี ๒๕๖๑ 
รวมถึงการบรรยาย เรื่อง แนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  โดยผู้จัดการโครงการ