ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

การร่วมออกบูธงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เตรียมพร้อมสำหรับ Buildind energy code กฎกระทรวงในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"

  ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้สนับสนุนการออกบูธ ในงานสัมมนา่วิชาการ เรื่อง "เตรียมพร้อมสำหรับ Buildind energy code กฎกระทรวงในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน" จัดโดยสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพมหานคร
โดยมีนายจักพันธ์ ภวังคะรัตน์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน และแนวทางการออกแบบให้ผ่านเกณฑ์ของ BEC ทั้งนี้ ภายในบูธจะมีเอกสารต่างๆ แจก ได้แก่ แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ คู่มือฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน และโปรแกรมตรวจประเมินแบบอาคาร BEC v1.0.6