ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) กับสภาสถาปนิก

           พพ. และสภาสถาปนิก ร่วมลงนามร่วมมือ MOU
การสนับสนุนการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย
         
             กระทรวงพลังงาน โดย พพ. ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) กับสภาสถาปนิก ในการรับรองวิชาชีพผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน              นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า ในวันนี้   ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ “การสนับสนุนการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย” เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กับสภาสถาปนิก เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสนับสนุน ให้มีการรับรองวิชาชีพผู้ตรวจรับรองแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ซึ่งการ MOU ครั้งนี้ จะทำให้วิชาชีพผู้ตรวจรับรองแบบฯ กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยผู้ที่มีคุณสมบัติคือผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม และทดสอบจาก สภาสถาปนิก โดย พพ. คาดว่าจะสร้างสถาปนิกที่มีความรู้ด้านการออกแบบอาคารฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี


 

     
              ความร่วมมือครั้งนี้ พพ. รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ลงนาม MOU ร่วมกับสภาสถาปนิก ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาสายอาชีพด้านการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน โดยมีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านตรวจรับรองแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสามารถดำเนินการตรวจรับรองแบบอาคารตามหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะสนับสนุนให้ทั้งวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมสามารถตรวจรับรองแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้ และในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ ก็จะมีการลงนาม MOU ในเรื่องดังกล่าวร่วมกับสภาวิศวกรต่อไป