ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 “โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน”  โดยมี ท่านประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธาน  ในพิธี        การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 3 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อแถลงผลการดำเนินงานโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถาบันการศึกษา และมีการเสวนาวิชาการเรื่อง  “การส่งเสริมเกณฑ์มาตรฐานด้านอาคารอนุรักษ์พลังงาน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานในอาคาร” โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานเจ้าของอาคารภาครัฐ ภาคเอกชน  และผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้าร่วมการเสวนาวิชาการครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การเตรียมความพร้อม และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code) แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาปนิก วิศวกร นักวิชาการ ข้าราชการ นักธุรกิจ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน      โดยงานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานในครั้งนี้ มีการแถลงผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีการดำเนินการในด้านงานด้านการบริหารศูนย์ประสานงานฯ งานด้านการเผยแพร่และส่งเสริมให้ความรู้ งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ งานปรับปรุงเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานของอาคารตามกฎกระทรวงฯ และงานตรวจประเมิน และรับรองแบบอาคาร อีกทั้งยั
ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับมหาวิทยาลัย 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยพะเยา อีกด้วย      ภายในงานมีการมอบรางวัลการประกวดสื่อวีดีโอประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้เห็นความจำเป็นในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังาน และมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน  เพื่อผลักดันให้มีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจในการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการกระตุ้นและให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในเรื่องการออกแบบอาคารอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย และลดโลกร้อน


                                                              ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦