ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (โปรแกรม Building Energy Code, BEC) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 5

การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (โปรแกรม Building Energy Code, BEC) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 5

         ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร(โปรแกรม Building Energy Code, BEC) ประจำปี 2560 เมื่อ วันที่ 19-20 มกราคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ