ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมจัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ "เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน"ในการประชุมระชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์