ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Roadshow) ครั้งที่ 5

 

ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม Arcadia Auditorium คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (อาคาร 41) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ           

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E