ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (โปรแกรม Building Energy Code, BEC) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3

การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (โปรแกรม Building Energy Code, BEC) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3

         ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร(โปรแกรม Building Energy Code, BEC) ประจำปี 2560 เมื่อ วันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสถาปัตย์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์