ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

ประกาศผลกิจกรรมประกวดวิดีโอประชาสัมพันธ์ "การออกแบบอาคารประหยัดพลังงานตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎกระทรวงฯ" 

                     กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มีการจัดกิจกรรมประกวดวิดีโอประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้เกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการผลักดัน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ให้เกิดการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎกระทรวงกำหนด พพ. จึงมีการจัดกิจกรรมประกวดสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์โดยกำหนดให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมีโอกาสได้แสดงความสามารถในการนำความคิดสร้างสรรค์มาออกแบบ ในรูปแบบวิดีโอประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม“การออกแบบอาคารประหยัดพลังงานตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎกระทรวงฯ” มีผลการตัดสิน ดังนี้
 

ประเภทบุคคลทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท ได้แก่ "ทีม ฝนพรำ เฮ้าส์"
Link ผลงาน >>> https://www.youtube.com/watch?v=8sD-eQwOeOI

รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ "Nex Steel"
Link ผลงาน >>> https://www.youtube.com/watch?v=PwCrvpsEFZI

รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ "อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"
Link ผลงาน >>> https://www.youtube.com/watch?v=MEpusak-fvs

ประเภทนักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ "ทีม Spankle"
Link ผลงาน >>> https://www.youtube.com/watch?v=x8SB6GuN9tI

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E