ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

งานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่

โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดงานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องทิวลิป ชั้น ๑ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  โดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับอาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ และมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง "วิธีการออกแบบอาคารให้ได้ฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง ผู้จัดการโครงการฯ 

 

สำหรับการมอบฉลากฯวันนี้ มีหน่วยงานที่ได้รับฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารฯ จำนวนทั้งสิ้น 9 แบบอาคาร จาก 7 หน่วยงาน แบ่งเป็นระดับดีมาก จำนวน 6 แบบอาคาร จาก 4 หน่วยงาน และระดับดี จำนวน 3 แบบอาคาร จาก 3 หน่วยงาน
และโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 90 แบบอาคาร จาก 19 หน่วยงานที่ส่งแบบอาคารมาตรวจประเมิน
  
 
  

อาคารที่ได้รับฉลาก ปี 2559 ได้แก่

ระดับดีเด่น

อาคาร รร.สาธิตแห่งม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
อาคารเรียน 324 ล-55                                                                                    กระทรวงศึกษาธิการ
อาคารอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี                                                                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารอเนกประสงค์                                                                                       มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาคารอเนกประสงค์                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคารปฏิบัติการ สูง
4 ชั้น)        มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                                             
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อาคารปฏิบัติการพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการก่อสร้างศูนย์การกีฬาพร้อมรายการประกอบ (อาคารอัฒจันทร์)                มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ระดับดีมาก
อาคารเรียน 3600 คน                                                                                     มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารหอประชุม                                                                                            มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารการศึกษาเพื่อพัฒนาและบริการวิชาการ                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข                                                มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาคารศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภูมิภาคอาเซียน                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาคารอเนกประสงค์ พร้อมระบบสาธารณูปการ                                                   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาคารคณะครุศาสตร์                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

อาคาร สปช 228                                                                                            กระทรวงศึกษาธิการ​
อาคารเรียน 216 ปรับปรุง                                                                                กระทรวงศึกษาธิการ​
อาคารเรียน 318 ล-55                                                                                    กระทรวงศึกษาธิการ
อาคารผลิตยาและศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร  มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (อาคารกิติมาศ)                    มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพัฒนาวิชาชีพดนตรีสู่ความเป็นเลิศ                                                         มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารเรียนรวม สูง
3 ชั้น                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาคารสถานบริการผู้สูงอายุระยะเปลี่ยนผ่าน (
Intermediate Care)                      มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารศูนย์การเรียนรู้พ่อขุนรามคำแหงมหาราช                                                  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 โครงการศูนย์ประชุมนิทรรศการนานาชาติ                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารสถาบันโรคผิวหนัง                                                                                 สถาบันโรคผิวหนัง

อาคารวิจัยและปฎิบัติการทดสอบโรคติดต่อ                                                        มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร                                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารอเนกประสงค์และปฏิบัติการ                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
อาคารอเนกประสงค์                                                                                         
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อาคารการกีฬาเอนกประสงค์                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อาคารสระว่ายน้ำ                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาคารเอนกประสงค์                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                                                                              ราชมงคลตะวันออก จันทบุรี
อาคารผู้ป่วยนอกและศูนย์วินิจฉัยรักษาผ่าตัด โรคหัวใจ 6 ชั้น            โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช                                                                                                                                          
อาคารสำนักงานใหญ่ และอาคารแวดล้อม (อาคารสโมสร)                 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


ระดับดี
อาคารเรียนและสำนักงานคณะครุศาสตร์                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานภาคใต้                                                                            สำนักงานพลังงาน
อาคารผ่าตัด,คลอดและพักผู้ป่วยใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                            กระทรวงสาธารณสุข
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ                                โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
โรงพยาบาล 6 ชั้น 114 เตียง  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                                     กระทรวงสาธารณสุข
อาคารศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ                                                                               คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล
ศูนย์วิทยาศาสตร์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ระดับชาติ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและวิจัย       คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล
ศูนย์วิทยาศาสตร์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ระดับชาติ อาคารหอผู้ป่วยใน 2                  คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล
ศูนย์วิทยาศาสตร์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ระดับชาติ อาคารหอผู้ป่วยใน 1                  คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล
อาคาร International Learning Building                                                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Circle Sukumvit 11                                                                                     บริษัท Fragrant Property Ltd. 
โครงการ The Circle 2                                                                                 บริษัท Fragrant Property Ltd. 
The Paint Palette                                                                                      บริษัท MET STUDIO
อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 02 สมุทรปราการ                                                     บริษัท เบตเตอร์โฮม เอสเตท จำกัด 
โรงแรม เรด แพลนเนด โฮเตล                                                                       บริษัท เรด แพลนเนด โฮเตล 
อาคาร Mii HOTEL                                                                                      บริษัท ธนธรรม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 01 แจ้งวัฒนะ                                                          บริษัท บัณฑิต คอร์มิโทรี่ จำกัด 
อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 02 แจ้งวัฒนะ                                                          บริษัท บัณฑิต คอร์มิโทรี่ จำกัด 
อาคารศูนย์ฉายรังสีสถาบันเทคโนโลยี นิวเคลียร์แห่งชาติ                                 บริษัท สำนักงานโฟร์เอส จำกัด
อาคารวิจัยและบัณฑิตศึกษา สัตวแพทยศาสตร์                                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป                                                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อาคารศูนย์เรียนรวม 4                                                                                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลรัตนโกสินทร์ 
อาคารการกีฬาอัฒจันทร์สนามฟุตบอล                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลรัตนโกสินทร์ 
อาคารการกีฬาโรงยิม                                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลรัตนโกสินทร์
อาคารการกีฬาสระว่ายน้ำ                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลรัตนโกสินทร์
อาคารปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิม พระเกียรติ       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลรัตนโกสินทร์
อาคารเทคโนโลยีการออกแบบวิศวกรรมและ สถาปัตยกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลสุวรรณภูมินนทบุรี
อาคารศูนย์ประชุมพัชรกิติยาภา                                                                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี                                                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารเรียนรวม ระยะที่ 2                                                                              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารอำนวยการและอาคารเรียน 18 ชั้น                                                        สถาบันการบินพลเรือน
The Paint Palette                                                                                      บริษัท MET STUDIO จำกัด
อาคารและปฏิบัติการศิลปกรรมและการออกแบบ                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาคารวิจัยทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์                                                  มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานและเทคโนโลยี                                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารปฎิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารพยาธิและสนับสนุนบริการ                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารศูนย์ประชุม                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์                                                                        มหาวิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อาคารเรียนในโครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษาอาเซียน                  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคารสาธารณสุขเพือการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาคารคณะเภสัชศาสตร์                                                                               มหาวิทยาลัยบูรพา

อาคารคณะวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและโรงอาคารกลาง             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารสถาบันการศึกษาและความร่วมมือ นานาชาติ        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น                                     สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร

อาคารที่ได้รับฉลาก ปี 2560 ได้แก่

ระดับดีมาก

อาคารสำนักงานและคลังพัสดุทดแทนอาคารเดิม                  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
อาคารศูนย์สัมมนาฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารกิจกรรมนักศึกษา                                                   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาคารเมดิคัลคอมเพล็กซ์                                                 บริษัท สินแพทย์ จำกัด
อาคารศูนย์วิจัยเกษตรแปรรูป                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
                                                                                   วิทยาเขตปราจีนบุรี


ระดับดี
อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้                                      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารวิชาการและวิจัยทางการแพทย์                                  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาคารศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง