ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Road Show) ครั้งที่ 3

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้รับมอบหมาย จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งทางโครงการฯ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานที่มีความร่วมมือ (MOU) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการดำเนินการเรื่องการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  เมื่อ วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกษัตริย์ศึก ๑ ชั้น ๔ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


  

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E