ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (โปรแกรม Building Energy Code, BEC) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (โปรแกรม Building Energy Code, BEC) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

         ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร(โปรแกรม Building Energy Code, BEC) ประจำปี 2560 เมื่อ วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 303 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E