ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (โปรแกรม Building Energy Code, BEC) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (โปรแกรม Building Energy Code, BEC) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

         ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร(โปรแกรม Building Energy Code, BEC) ประจำปี 2560 เมื่อ วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น.ณ ห้อง 109 ชั้น 1 อาคาร E-12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E