ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

เปิดรับสมัครการฝึกอบรมโปรแกรม BEC สจล. และ ม.เกษตรเปิดรับสมัคร จำนวนจำกัดครั้งละ 30 คน

การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร
(โปรแกรม Building Energy Code, BEC) 


** การอบรมนี้เป็นการให้ความรู้เรื่องการใช้งานโปรแกรม BEC เท่านั้น 

ไม่มีการมอบประกาศนียบัตรการผ่านอบรม**

 
ครั้งที่ 1
วันที่ 13-14 กรกฎาคม
 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง 109 ชั้น 1 อาคาร E-12 คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(GPS: 13.727302, 100.772410)
1.รายละเอียดและกำหนดการ
2.ใบตอบรับร่วมงาน
3.แผนที่สถานที่


ครั้งที่ 2
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง 303 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
(GPS: 13.844443, 100.567758)
1.รายละเอียดและกำหนดการ
2.ใบตอบรับร่วมงาน
3.แผนที่สถานที่
 

สอบถามเพิ่มเติม : โทรศัพท์/โทรสาร 0 2225 2412
                            หรือ 2e.center@gmail.com

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E