สาระน่ารู้

ฉลากเบอร์ 5 กฟผ.

ฉลากเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

          จากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และการขยายตัวของสังคมในประเทศไทย ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศเพิ่มสูงขึ้น ทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำเป็นต้องขยายแหล่งผลิตเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้น ซึ่งนอกจากจะต้องจัดหาแหล่งผลิต และใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า แล้วยังต้องใช้เงินลงทุนสูง ในการนำเชื้อเพลิงมาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอีก กฟผ. จึงดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ภายใต้ชื่อโครงการ “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5”
เพื่อรณรงค์ให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้า ผลิตและนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและมีราคาที่เหมาะสม
          ซึ่งจะช่วยส่งเสริม และสร้างทัศนคติการประหยัดไฟฟ้าแก่ประชาชน โดยให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ร่วมถึงการเสนอทางเลือกของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังสนับสนุนและแสวงหาเทคโนโลยีการประหยัดไฟฟ้า รวมทั้งการบริหารการใช้ไฟฟ้าเพื่อนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคและประเทศชาติโดยรวมอีกด้วย
กฟผ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานของโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ให้บรรลุผลในการลดการใช้พลังงานโดยรวมและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย ดังนั้น จึงใช้แนวทางในการดำเนินโครงการ ที่ใช้วิธีจูงใจ โดยการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า แก่ประชาชนทุกคนในประเทศไทย โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกตามประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า คือ กลุ่มภาคที่อยู่อาศัย กลุ่มภาคธุรกิจ และกลุ่มภาอุตสาหกรรม ด้วยการใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า 3 อ. คือ อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า อาคารประหยัดไฟฟ้า และอุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า ซึ่งจากผลการสำรวจชี้ให้เห็นว่า โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 สามารถสร้างการรับรู้และตอกย้ำแก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีว่า ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของ กฟผ. สามารถช่วยประหยัดไฟฟ้า และช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้

          ปัจจุบันมีรายการเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แล้วถึง 20 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ตู้เย็น, เครื่องปรับอากาศ, บัลลาสต์แกนเหล็กและแบบอิเลคทรอนิกส์, พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ติดพนังและพัดลมส่ายรอบตัว, หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์, หม้อหุงข้าวไฟฟ้า, หลอดผอมเบอร์ 5, กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า, เครื่องรับโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์( Standby Power 1-watt ), โคมไฟฟ้าและโคมไฟ T5, พัดลมระบายอากาศ, เตารีดไฟฟ้า, เครื่องซักผ้าแบบฝาบนถังเดียว, ไมโครเวฟ, เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ, กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า, ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า, กระทะไฟฟ้า, เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ และตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค โดยภายในฉลากเบอร์ 5 ของ กฟผ. นั้น ได้มีรายละเอียดข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 

หมายเลข 1 คือ ส่วนแสดงประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้า
หมายเลข 2 คือ ส่วนแสดงค่าประมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าใน 1 ปี (หน่วย/ ปี)
หมายเลข 3 คือ ส่วนแสดงค่าไฟฟ้าใน 1 ปี คำนวณจาก จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (หน่วย/ ปี) คูณกับค่าไฟฟ้า 1 หน่วย (บาท)
หมายเลข 4 คือ ส่วนแสดงปีที่ปรับเกณฑ์ประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีการปรับเป็นระยะ ๆ
หมายเลข 5 คือ ส่วนแสดงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า
หมายเลข 6 คือ ส่วนแสดงรายละเอียดของเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะต้องถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ระบุในเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ๆ


 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5