สาระน่ารู้

ความแตกต่างระหว่าง EER และ SEER

ที่มาภาพ : http://sparcthai.org

ความแตกต่างระหว่าง EER และ SEER

         EER (Energy Efficiency Ratio) คือ ค่าที่ใช้วัดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ
         SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) คือ ค่าที่ใช้วัดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานตามฤดูกาลของเครื่องปรับอากาศ
         แต่ SEER จะนำค่าการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ซึ่งมีผลต่อการทำงานของเครื่องปรับอากาศมาพิจารณาร่วมด้วย ทำให้มีความใกล้เคียงกับสภาพการใช้พลังงานจริงมากขึ้นกว่าการกำหนดแบบ EER
การวัดประสิทธิภาพแบบ EER กับแบบ SEER
 
          EER (Energy Efficiency Ratio) : วิธีวัด 1 จุด (อุณหภูมิสภาพแวดล้อม)


 
           SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) : วิธีวัดหลายจุด (หลายอุณหภูมิสภาพแวดล้อม)
 


ที่มา : www.newkee-engineering.com