ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
214 อาคารที่่พักอาจารย์และบุคลากร มรภ.ร้อยเอ็ด 14 พย. 2559 ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 28 วัน
215 อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสท. 09 ธค. 2559 ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 28 วัน
216 กลุ่มอาคารสนามกีฬา มรภ.เชียงใหม่ 19 ธค. 2559 อยู่ระหว่างดำเนินการ
217 กลุ่มอาคารอเนกประสงค์ มรภ.เชียงใหม่ 19 ธค. 2559 อยู่ระหว่างดำเนินการ
218 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.เชียงใหม่ 19 ธค. 2559 อยู่ระหว่างดำเนินการ
219 อาคารวิชาการและวิจัยทางการแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง 26 ธค. 2559 อยู่ระหว่างดำเนินการ
220 อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง 26 ธค. 2559 อยู่ระหว่างดำเนินการ