ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
207 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มรภ.พิบูลสงคราม 04 กค. 2559 ส่งเรื่องคืน
208 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 21 กค. 2559 ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 28 วัน
209 อาคารสำนักงานและคลังพัสดุ กฟผ. 19 สค. 2559 ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 28 วัน
210 อาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ 2 สนง.พลังงานภูเก็ต 29 สค. 2559 ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 28 วัน
211 อาคารศูนย์วิจัยเกษตรแปรรูป ณ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 08 กย. 2559 ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 28 วัน
212 อาคารศูนย์สัมมนาฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 05 ตค. 2559 ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 28 วัน
213 อาคารปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ ณ มจพ. วิทยาเขตระยอง 08 กย. 2559 ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 28 วัน