ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
291 อาคารสำนักงาน บริษัท ทริปเปิ้ล ทู จำกัด 15 กพ. 2561
292 อาคาร A18 บริิษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด 15 กพ. 2561
293 โครงการศุภาลัย เวอเนด้า รัชวิภา-ประชาชื่น บริษัท ศุภาลัย จำกัด 06 มีค. 2561
294 อาคารหอพักนักศึกษา 2 มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ 12 มีค. 2561
295 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและหอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 26 มีค. 2561
296 อาคารปฏิบัติการและเรียนรวม 1 มหาวิิิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 30 มีค. 2561
297 อาคารปฎิบัติการสอนและการเรียนรู้ศตวรรษที่21 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 20 เมย. 2561