ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
301 อาคารเรียนและปฏิบัติการโรงสาธิตราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลััยราชภัฏบุรีรัมย์ 25 พค. 2561
302 อาคารเรีียนเอนกประสงค์ปฏิบัติการการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 18 มิย. 2561
303 อาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 18 มิย. 2561
304 อาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ (ปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 18 มิย. 2561
305 ศุูนย์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 18 มิย. 2561
306 อาคารหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลาดกระบัง สำนักการโยธา 04 กค. 2561
307 อาคารสำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักการโยธา 04 กค. 2561