ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
252 เซนทรัล พลาซา พระราม 3 บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) 04 ตค. 2560
253 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กองทัพเรือ 06 ตค. 2560
254 อาคารสำนัักงานพร้อมที่จอดรถ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 30 ตค. 2560
255 อาคาร A โรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต 31 ตค. 2560
256 อาคาร B โรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต 31 ตค. 2560
257 อาคาร C โรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต 31 ตค. 2560
258 อาคารพักอาศัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ 01 พย. 2560