ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
284 โครงการ เดอะพาร์คแลนด์ วงศ์สว่าง 25 มค. 2561
285 โครงการ เดอะพาร์คแลนด์ เพชรเกษม-บางแค 25 มค. 2561
286 โครงการ เดอพาร์คแลนด์ เพชรเกษม-ท่าพระ 25 มค. 2561
287 อาคารเรียนเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 25 มค. 2561
288 อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 25 มค. 2561
289 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 25 มค. 2561
290 อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 25 มค. 2561